Rychlý kontakt
724 880 205
Filtrovat dle
Vynulovat filtr

REKLAMAČNÍ ŘÁD


 

1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má „Kupující“ právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (bez udání důvodů a sankce). "Prodávající" má povinnost vrátit do 30 dnů od odstoupení zaplacené finanční částky, mezi které se kromě kupní ceny za zboží započítávají také náklady za doručení zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. „Kupující“ realizuje výše uvedené právo osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady „Prodávajícímu“ prostřednictvím některého z přepravců.

V případě, že se „Kupující“ rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí bezpodmínečně splnit následující podmínky:
 •  zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 •  zboží musí být zabaleno v původním obalu,
 •  zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).
 
V případě výroby vliesové fototapety na zakázku, kdy je toto zboží upravené podle přání spotřebitele, nelze v tomto případě dle § 53 Občanského zákoníku využít odstoupení od smlouvy do 14 dní bez uvedení důvodu.

 
Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz „Prodávající“ doporučuje „Kupujícímu“ přiložit k vrácenému zboží vlastnoručně podepsaný průvodní dopis s tímto obsahem:
 
"Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky …(číslo objednávky), dne (datum objednávky) na položku/ky (zboží). Finanční částku za vrácené zboží, prosím, vraťte na účet (číslo učtu)."
 
Prodávající“ doporučuje „Kupujícímu“ v tomto případě zaslat zboží pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku).
 
Kupující“ nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného přesně podle přání „Kupujícího“ nebo pro jeho osobu.
 

  Formulář - odstoupení od smlouvy (ke stažení)


2. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE)

 
Reklamační podmínky „Prodávajícího“ jsou plně v souladu se Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník - dále jen "Zákon"). V situacích, které nejsou přímo řešeny reklamačními podmínkami „Prodávajícího“, se postupuje dle ustanovení tohoto „Zákona“.
 
Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od „Prodávajícího“ a v záruční době. 
 
 

3. ZÁRUČNÍ DOBA

 
Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. V případě, že na dokladu není tento údaj uveden, platí záruční doba stanovená „Zákonem“ a činí 24 měsíců (až na výjimky uvedené v „Zákoně“).
 
 

4. ZJEVNÉ NEDOSTATKY A VADY ZBOŽÍ

 
Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při samotném přebírání zboží, má „Kupující“ právo takovéto zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět „Prodávajícímu“, který má povinnost uvést závadný stav do pořádku a odeslat znovu zboží „Kupujícímu“ v co nejkratším možném termínu.
 
V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době nějaké vady, může „Kupující“ postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat „Reklamaci“.
 
 

5. PODMÍNKY REKLAMACE TAPET


V případě, že „Kupující“ bude uplatňovat "Reklamaci" na zakoupené tapety, musí dodržet následující podmínky „Prodávajícího“, které jsou zcela nezbytné pro kladné vyřízení "Reklamace":
 • role tapety musí být vcelku (tedy nerozstříhaná)
 • ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarži 
"Reklamaci" nelze uplatnit na již nalepené tapety na zdi (resp. na jiném podkladu). Proto je „Kupující“ povinen zkontrolovat každou roli tapety již před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce až po nalepení na podklad.

 

6. ZASÍLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

 
V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ prostřednictvím přepravní služby je „Kupující“ povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání e-mailem, telefonicky či poštou).
 
V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ se za den přijetí „Reklamace“ považuje den obdržení poslední součásti zboží „Prodávajícím“. Za den vyřízení „Reklamace“ se považuje den předání vyřízené „Reklamace“ přepravní službě. V tomto případě je „Kupující“ také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a žádostí o „Reklamaci“ a kopií daňového dokladu. „Kupující“ je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k „Prodávajícímu“ zodpovědný „Kupující“, který uplatňuje „Reklamaci“.
 
 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 
Reklamace“ musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci „Prodávajícímu“, pokud se „Prodávající“ nedohodne s „Kupujícím“ na lhůtě delší. Není-li po uplynutí stanovené doby „Reklamace“ vyřízena, vznikají „Kupujícímu“ stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
Kupující“ je povinen převzít si vyřízenou „Reklamaci“ co nejdříve na výzvu „Prodávajícího“, případně dohodnout podmínky přepravy s „Prodávajícím“.
 
Prodávající“ označí „Reklamaci“ za neoprávněnou v případě, že:
 •  vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,
 •  vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy nebo násilného poškození
Provozovatel
Doprava
 • doprava tapet PPL

 • doprava tapet Českou poštou

 • doprava tapet zásilkovna

 • přeprava skla a keramicky geis

Platba
 • platba na dobírku

 • úhrada platební kartou on-line VISAúhrada platební kartou MAESTROúhrady platební kartou MASTERCARD

 • platba bankovním převodem

 • platba v hotovosti

Ocenění, certifikáty