Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Nakupte ještě za 1 500 Kč a získáte dopravu zdarma

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „NařízeníGDPR“), jakož i v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku pod obchodní firmou DIMEX ART s.r.o., IČO: 19689691, se sídlem Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava (dále jen „prodávající“), který provozuje Internetový obchod (dále jen „e-shop“) na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dimex-tapety.cz (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Kontaktní údaje na prodávajícího:

Obchodní firma: DIMEX ART s.r.o.

Adresa provozovny: Lihovarská 1378/11, Radvanice, Ostrava, 716 00

telefon: 724 880 205

email: info@dimex-tapety.cz

Prodávající zpracovává v souladu s Nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy osobní údaje, které mu poskytují zákazníci při nákupu zboží či využívání služeb prodávajícího (jako příklad lze uvést služby spojené s učiněním objednávky v e-shopu prodávajícího, přihlášením se k odběru obchodních sdělení neboli newsletteru, reklamaci zakoupeného zboží, atp.).

Prodávající může zpracovávat následující kategorie osobních údajů zákazníků: 

 • ční údaje a kontaktní údaje: Jméno/jména a příjmení, obchodní firma, adresa bydliště (PSČ, město, ulice, číslo popisné, číslo bytu, okres, kraj), sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo;
 • Údaje související s nákupem zboží prodávajícího či využitím jeho služeb včetně využití e-shopu a související se vzájemnou komunikací s prodávajícím: IP adresa, soubory cookies, údaje o prohlížeči a zařízení, geografické údaje, údaje ohledně uskutečněných nákupů jako je např. druh zboží, cena zboží, datum učinění nákupu či údaje o stavu zákaznického účtu);

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající může zpracovávat osobní údaje zákazníků za následujícím účelem:

 1. Uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 2. Plnění z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 3. K obchodním a marketingovým účelům s cílem vytvořit nabídku zboží odpovídající potřebám zákazníků.
 4. Zasílání obchodních sdělení (newsletterů), pokud se zákazník zaregistruje k jejich odběru.
 5. Přijímání a přezkum podnětů, reklamací a stížností zákazníků a jejich vyřízení.
 6. Plnění povinností, které prodávajícímu jakožto správci údajů ukládají právní předpisy, jako např. daňové právní předpisy).
 7. Použití souborů cookies a analýzy webové stránky prodávajícího, kdy cílem k zlepšení fungování webové stránky, sledování návštěvnosti, nastavení marketingových služeb (reklamy na zboží, apod.).
 8. Zajištění činnosti IT a bezpečnosti IT.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.

Daňové doklady vystavené prodávajícím ve smyslu § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty budou prodávajícím uchovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo stejně jako objednávky, na jejichž základě byly daňové doklady vystaveny.

Osobní údaje zpracované prodávajícím se souhlasem zákazníka se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) bude prodávající zpracovávat buď po dobu tří let nebo do doby odvolání souhlasu ze strany zákazníka.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Pro účely uvedené výše je prodávající oprávněn poskytnout osobní údaje zákazníků třetím stranám, a to konkrétně:

 • Subjektům a orgánům, kterým je prodávající povinen nebo oprávněn osobní údaje poskytovat, aby prodávající splnit výše uvedené účely, jakož i zákonné povinnosti (např. orgánům činným v trestním řízení, auditorům, správci daně apod.).
 • Osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu zboží zákazníkům (např. Česká pošta, PPL, Geis, GLS, Zásilkovna).
 • Osobám zajišťujícím pro prodávajícího provoz nějaké služby (např. služby serveru, programátorské služby, služby ohledně sledování návštěvnosti webových stránek apod.).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Zákazníkovi svědčí v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům: Zákazník je oprávněn obdržet od prodávajícího potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a je-li tomu tak, má rovněž právo na přístup k nim. K žádosti zákazníka prodávající poskytne kopii osobních údajů zákazníka, které zpracovává. Za případné další kopie na žádost subjektu údajů může prodávající účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže zákazník podá žádost v elektronické formě, poskytne prodávající informace v elektronické formě, která se běžně používá, ledaže zákazník nepožádá o jiný způsob.
 2. Právo na opravu osobních údajů: Zákazník je oprávněn žádat opravu či doplnění osobních údajů.
 3. Právo smazat osobní údaje neboli tzv. „právo být zapomenut“: Zákazník má právo požadovat smazání osobních údajů, nastanou-li okolnosti stanovené právními předpisy (viz zejména čl. 17 Nařízení GDPR). V takovém případě prodávající musí osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
 4. Právo omezit zpracovávání osobních údajů: Na žádost zákazníka mohou být určeny osobní údaje, které bude moci prodávající zpracovávat pouze pro konkrétní účely.
 5. Právo na přenositelnost údajů: Zákazník je oprávněn za určitých okolností obdržet osobní údaje poskytnuté prodávajícím ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je rovněž oprávněn osobní údaje bez zásahů prodávajícího předat jinému správci.
 6. Právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání osobních údajů: Zákazník je oprávněn vznést za určitých okolností námitku proti zpracovávání osobních údajů z konkrétních důvodů. Prodávající může být v takovém případě povinen přestat osobní údaje zpracovávat.
 7. Právo kdykoliv odvolat souhlas: Zákazník je za určitých okolností (např. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, tj. zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů) oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenou na souhlasu uděleném zákazník předtím, než došlo k odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zákazník (tak je tomu např. u souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely), lze zpracování údajů ze souborů cookies zamezit nastavením webového prohlížeče zákazníka).
 8. Právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů), pokud je zpracovávání osobních údajů činěno v rozporu s Nařízením GDPR.

 

HEURÉKA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákaznáků s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

COOKIES

Prodávající používá na webové stránce tzv. cookies.

Cookies představují krátké datové soubory, které navštívená webová stránka (server) odesílá do prohlížeče zákazníka a ten je uloží na zařízení zákazníka.  Při příštích návštěvách dané webové stránky (serveru) prohlížeč tato data posílá webové stránce (serveru) zpět. Jedná se v podstatě o jakousi „paměť“ webové stránky, která je přínosná pro zákazníky i pro provozovatele webu.

Pomocí cookies zaznamenává webová stránka informace o návštěvě zákazníka; zpravidla slouží k rozlišování jednotlivých zákazníků. Následující návštěva tak může být pro zákazníka jednodušší a web pro něj může být užitečnější (cookies napomáhají např. tomu zapamatovat si aktivity a preference zákazníka, aby je nemusel znovu vkládat, když se na webovou stránku vrací nebo přechází z jedné webové stránky na další).

Význam cookies v souvislosti s ochranou soukromí je takový, že navštívená webová stránka si může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o zákazníkovi zjistí, a tím tak může zjišťovat zájmy konkrétního zákazníka. Současně však platí, že cookies nelze použít pro zjištění totožnosti zákazníků navštěvujících webovou stránku.

Prodávající používá cookies na své webové stránce www.dimex-tapety.cz

Informace získané za pomoci z cookies prodávající využívá k zajištění správné funkčnosti webové stránky, aby mohla být dokončena objednávka zboží s co nejmenšími obtížemi; k optimálnímu nastavení poskytovaných informací skrze webovou stránku; k zajištění bezpečného přihlášení zákazníků; k předcházení podvodného využití přihlašovacích údajů a k ochraně dat zákazníků před přístupem neautorizovaných třetích osob;  k uložení přihlašovacích údajů zákazníků, aby je nemuseli zadávat vždy znovu; k zapamatování si obsahu nákupního košíku; k zajištění vzhledu webové stránky  k preferencím a požadavkům zákazníků, jakož i pro cílenou reklamu na zboží podle zájmu zákazníků či statistické vyhodnocování chování zákazníků.

SKUPINY COOKIES

Prodávající používá následující skupiny cookies.

 • Funkční cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky stránek (pokud by je zákazník v prohlížeči neměl, některé funkce by nemusely správně fungovat). Jedná se například o nastavení jazyka.
 • Analytické cookies: Prodávající využívá analytické cookies ke sledování statistických údajů na webové stránce a toho, jak zákazníci webovou stránku využívají (a návazně ke zlepšování svých služeb). Tyto cookies umožňují ukládání dat souvisejících např. s délkou návštěvy zákazníka.
 • Cookies třetích stran: Prodávající využívá různé služby o třetích osob, které taktéž využívají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími osobami a prodávající nemá přístup ke čtení ani zápisu těchto dat. Webová stránka prodávajícího využívá technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., která prodávajícímu umožňuje ukázat zákazníkům, kteří již projevili zájem o zboží prodávajícího, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Zákazník vyjadřuje používáním webové stránky prodávajícího dobrovolný souhlas s využitím cookies. Zákazník, který nesouhlasí se shromažďováním (některých) souborů cookies, může jejich shromažďování zastavit změnou nastavení svého prohlížeče. Pokud tak zákazník učiníte, bude to zpravidla spojeno s nutností nastavovat některé volby využití cookies manuálně při každé návštěvě webové stránky a může to vést k nefunkčnosti některých služeb.

ZÁVĚR

Prodávající je oprávněn aktualizovat toto sdělení o Ochraně osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.

V případě dotazů či stížností týkajících se zpracovávání osobních údajů nebo uplatnění práva na ochranu soukromí využijte prosím kontaktní údaje prodávajícího uvedené výše.

Stížnost na zpracování osobních údajů prodávajícím je zákazník oprávněn podat také přímo Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.