Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Nakupte ještě za 1 500 Kč a získáte dopravu zdarma

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. ZJEVNÉ NEDOSTATKY A VADY PŘI PŘEVZETÍ

Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při samotném převzetí zboží, má kupující právo takovéto zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu, který má povinnost uvést závadný stav do pořádku a odeslat bezvadné zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době nějaké vady, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci.


2. ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁKONNÁ ZÁRUKA)

 

Kupující je oprávněn vytknout vadu zboží, která se na zboží zakoupeném u prodávajícího projeví v době dvou let od jeho převzetí. Je-li předmětem koupě použitá věc, zkracuje se tato doba na jeden rok.

Právo z vadného plnění nenáleží kupujícímu, který vadu zboží způsobil sám. Za vadu zboží nelze považovat jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo v případě koupě použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Uplatnitelnou vadou rovněž není např. vada na zboží vzniklá v důsledku jeho nevhodného či nepřiměřeného používání či zacházení či v důsledku živelné katastrofy nebo násilného poškození.

Vadu může kupující vytknout pouze prodávajícímu, u kterého zboží koupil.

Primární možnosti nápravy

Má-li zakoupené zboží vadu, je kupující oprávněn požadovat její odstranění buď (a) dodáním nové bezvadné věci nebo (b) opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Sekundární možnosti nápravy

Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže

  • prodávající odmítl odstranit vadu zboží;
  • prodávající vadu zboží neodstranil řádně (tj. v přiměřené lhůtě, bezplatně, bez značných obtíží pro kupujícího), popř. pokud oprava ani výměna zboží nejsou objektivně možné či by prodávajícímu způsobily nepřiměřené náklady;
  • se vada zboží objeví po opravách opakovaně;
  • je vada podstatným porušením smlouvy (tzn., že kvůli vadě nelze zboží používat k danému účelu a zároveň nelze objektivně předpokládat, že přičiněním prodávajícího dojde k odstranění vady);
  • prodávající prohlásí, že vadu věci neodstraní v přiměřené době nebo bez významných obtíží pro kupujícího nebo je-li z okolností zřejmé, že prodávající řádnou nápravu neprovede.

Přiměřená sleva bude určena jako rozdíl mezi hodnotou bezvadného zboží a zboží s vadou, které kupující obdržel.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

3. PRŮBĚH A VYŽÍZENÍ REKLAMACE

 

Kupující, který se rozhodne reklamovat zboží zakoupené u prodávajícího zašle zboží společně s veškerým příslušenstvím, kopií daňového dokladu (faktury) a vyplněnou žádostí o reklamaci na adresu DIMEX ART s.r.o., Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava (pozn. bývalý areál Bastro). Kupující odpovídá za to, že bude reklamované zboží prodávajícímu řádně doručeno. Žádost o reklamaci je ke stažení ZDE (její zaslání je možné si vyžádat od prodávajícího e-mailem, telefonicky či poštou). Zboží lze předat a reklamační formulář vyplnit rovněž v prodejně prodávajícího.

V případě zasílání reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den, kdy prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen odstranit vadu (vyřídit reklamaci) v přiměřené době po jejím vytknutí. Maximální doba pro vyřízení reklamace činí 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li po uplynutí stanovené doby reklamace zboží vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Pokud kupující od kupní smlouvy odstoupí, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co zboží obdrží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal, nejpozději pak do 14 dnů.

Pakliže prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti zboží po opravě převzít, avšak kupující si zboží v přiměřené době po učinění oznámení nepřevezme, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění daného zboží. Tato úplata činí 150 Kč. Prodávající a kupující si mohou dohodnout podmínky přepravy zboží.

O průběhu reklamace (o přijetí, vyřízení či zamítnutí) bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

4. PODMÍNKY REKLAMACE TAPET

 

V případě reklamace tapet musí kupující po obdržení tapet (a před jejich použitím) tapety zkontrolovat. Doporučujeme také zachovat originální etiketu označující číslo tapety a její šarži pro případnou reklamaci.

V případě reklamace kupující

  • vrátí prodávajícímu roli tapety vcelku (tj. tapeta nesmí být rozstříhaná)
  • ke každé reklamované roli, dle doporučení, přiloží originální etiketu označující číslo tapety a její šarži.

Při nesplnění výše uvedených podmínek se kupující, který je spotřebitel vystavuje tomu, že jeho reklamace bude prodávajícím odmítnuta. U kupujícího, který je podnikatelem vzniká právo prodávajícího na odmítnutí reklamace při nesplnění shora uvedených podmínek automaticky.

Reklamaci nelze uplatnit na tapety, které již byly nalepené na zeď či na jiný podklad. Proto je kupující povinen zkontrolovat každou roli tapety již před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce až po nalepení na podklad.