Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Nakupte ještě za 1 500 Kč a získáte dopravu zdarma

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Společnosti DIMEX ART s.r.o.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 93580

 pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.dimex-tapety.cz.

 1. Základní údaje
 2. Úvodní ustanovení
 3. Uživatelský účet
 4. Uzavření kupní smlouvy
 5. Cena zboží a platební podmínky
 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
 7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
 8. Dodací lhůty, přeprava a dodání zboží
 9. Nevyzvednutí zásilky – nespolehliví zákazníci
 10. Práva z vadného plnění
 11. Další práva a povinnosti smluvních stran
 12. Zasílání obchodního sdělení, doručování elektronické pošty a ukládání cookies
 13. Ochrana osobních údajů
 14. Autorská práva
 15. Závěrečná ustanovení

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název společnosti: DIMEX ART s.r.o.

Sídlo společnosti: Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava


IČO: 19689691

DIČ: CZ19689691

Sídlo provozovny: Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava


Adresa elektronické pošty: info@dimex-tapety.cz

Mobil: 724 880 205

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  DIMEX ART s.r.o., se sídlem na adrese Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava, identifikační číslo: 19689691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 93580 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dimex-tapety.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Obchodní podmínky se vztahují na konečného spotřebitele, který si zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu objednal. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (prodávající a kupující společně dále jen jako „strany“) neupravené smlouvou a/nebo těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy, především občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 6. Znění obchodních podmínek je dostupné v provozovně prodávajícího a na internetové stránce https://www.dimex-tapety.cz/obchodni-podminky.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Dostupnost zboží ve webovém rozhraní obchodu je uvedena jako dostupnost zboží v pracovních dnech.

 3. Kupující bere na vědomí, že zobrazení barevných odstínů je kromě jiného závislé i na kvalitě monitoru používaného kupujícím, resp. jiného zobrazovacího zařízení.

 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladů spojených s jeho dodáním,

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Doručením akceptace objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu dochází k uzavření platné a účinné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží kupujícímu odevzdat a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo, zatímco kupující se zavazuje zboží převzít a za zboží zaplatit.

 5. Kupující bere na vědomí, že pokud si objednané zboží nevyzvedne, nezbavuje se tím své povinnosti zboží převzít a zaplatit za něj a že odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zboží.

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží uvedená v internetovém katalogu ve webovém rozhraní obchodu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího.

 2. Změna ceny zboží v internetovém katalogu ve webovém rozhraní obchodu se nevztahuje na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava;

 • platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 328201682/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně platební kartou (online) na účet prodávajícího;

 • bezhotovostně platební metodou Apple Pay, Google Pay, Twisto či PlatímPak na účet prodávajícího.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Detailní přehled nabízených možností platby naleznete v sekci Doprava a platba.

 2. Při objednávce zboží nad částku 5 000,- Kč lze objednávku uhradit pouze předem (platební kartou online, bankovním převodem). Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy kupujícím, přičemž výše zálohy se rovná součtu ceny zboží. Záloha je vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu. Při objednávce zboží nad 5 000,- Kč bude objednávka kupujícího řešena individuálně prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího.

 3. Při objednávce zboží "na zakázku" se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu předem zálohu v minimální výši 50 % z ceny zboží. Prodávající je povinen zadat zboží do výroby až v okamžiku úhrady plné výše zálohy kupujícím. Záloha je vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu.

 4. Nebude-li záloha dle výše uvedených článků kupujícím zaplacena, není prodávající povinen kupujícímu objednané zboží dodat.

 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen v rámci pokynu k úhradě kupní ceny zboží uvést příslušný variabilního symbol platby, jenž mu pro tyto účely sdělí prodávající. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a přiloží ji k objednanému zboží.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že nevyzvednutí a/nebo nezaplacení zboží není odstoupením od smlouvy a že se jedná o porušení kupní smlouvy uzavřené s prodejcem.

 2. Kupující výslovně bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné tehdy, když se jedná o dodávku zboží

 • které bylo přizpůsobeno potřebám kupujícího (např. vliesové fototapety s vlastním motivem nebo rozměrem či samolepicí fólie, bambusové obklady apod. střižené na míru),

 • které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího (např. vliesové fototapety, samolepící fototapety, běhouny, samolepící dekorace atd.)

 • které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ vymezený v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že je předmětem kupní smlouvy více kusů zboží dodávaných samostatně nebo více položek či částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Kupující je ve smyslu § 5d zákona o ochraně spotřebitele oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 90 dnů od jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou praktikou.

 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zboží, které od prodávajícího obdržel, prodávajícímu zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dimex-tapety.cz.

 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 7. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, které bude neponičené, nepoškozené a bez známek používání – v průběhu 14 dnů je kupující oprávněn si předmětné zboží vyzkoušet a prohlédnout stejným způsobem, jako by tak učinil v kamenném obchodě. Bude-li navrácené zboží vykazovat známky opotřebení nebo jiného užívání, je prodávající oprávněn před zasláním peněžních prostředků kupujícímu tyto prostředky ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo v důsledku nakládání s předmětným zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody v podobě skutečně vynaložených nákladů na uvedení zboží do původního stavu je tedy prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení poskytnutého plnění.

 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku platnosti a účinnosti, v důsledku čehož je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek (např. lepidlo).

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

 • zboží je dlouhodobě nedostupné,

 • cena zboží se zvýšila o více než 10 % nebo byla chybně stanovena.

 1. Nastane-li některá ze situací popsaných v předchozím bodě, bude kupující informován o této skutečnosti prodávajícím, a to buď e-mailem nebo telefonicky.

8. DODACÍ LHŮTY, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Detailní přehled nabízených způsobů, podmínek a ceny přepravy naleznete v sekci Doprava a platba.

 2. Prodávající zajišťuje dopravu zboží pouze na území České republiky.

 3. Jestliže jste zvolili dodání prostřednictvím některého z přepravních partnerů prodávajícího, předá prodávající po uzavření kupní smlouvy zboží příslušnému dopravci, který zajistí jeho doručení způsobem zvoleným kupujícím v uvedeném čase. Při doručení zvoleným způsobem je kupující povinen takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím jsou případně doručovány také doklady, které se ke zboží vztahují.

 4. Dodací lhůty jsou uvedeny u každého nabízeného produktu. Zboží s označením dostupnosti „skladem“ prodávající expeduje během cca 1–3 pracovních dní. Veškeré dodací lhůty v e-shopu jsou uvedeny v pracovních dnech.

 5. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží i správnost množství doručovaného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

 9. Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY – NESPOLEHLIVÍ ZÁKAZNÍCI

 1. Doručením akceptace objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu dochází k uzavření platné a účinné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží kupujícímu odevzdat a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo, zatímco kupující se zavazuje zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si kupující objednané zboží nevyzvedne, nezbavuje se tím své povinnosti převzít a zaplatit zboží, přičemž současně odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky.

 3. V případě, že objednávka nebude kupujícím vyzvednuta a řádně a včas zaplacena, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení nákladů spojených se zasláním objednávky (poštovné v plné výši).

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 1. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností zboží

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 1. Výše uvedený bod 3 se nepoužije, pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

 3. Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 5. Je-li předmětem koupě použitá věc, činí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění ve smyslu § 2168 občanského zákoníku jeden rok.

 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla jeho provozovny.   

 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání

 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Kupující je oprávněn zaslat stížnost na elektronickou adresu prodávajícího info@dimex-tapety.cz, která je prodávajícím určena k vyřizování těchto stížností, Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/csPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ, DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupujícímu mohou být s jeho souhlasem doručovány informační emaily na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 2. Kupujícímu mohou být s jeho souhlasem zasílány informace související se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího a dále obchodní sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty neudělit či udělí-li jej, tak kdykoliv odvolat.

 4. Každý vstup na webové stránky prodávajícího a každé načtení souboru uloženého na webové stránce je zaznamenáno. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Dále jsou zaznamenány následující údaje: název načteného souboru, datum a čas načítání, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném načtení, webový prohlížeč a požadující doména. Kromě toho jsou zaznamenány adresy IP počítačů.

 5. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je prodávající zapojen. Tyto dotazníky prodávající kupujícímu zašle vždy, když u kupující u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě jeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujících a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailové adrese kupujících. Osobní údaje kupujících nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího prodávající dotazník nebude dále zasílat.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytne kupující.

 2. Poskytujete-li kupující prodávajícímu osobní údaje třetí osoby, je povinností kupujícího informovat o této skutečnosti dotyčnou osobu a zajistit její souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.

 3. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o uzavření kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 4. Kupující je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu, především pak hesla a nesdělovat tyto údaje třetím osobám. Za zneužití přístupových údajů kupujícího nenese prodávající odpovědnost. Kupující není oprávněn používat cizí uživatelský účet, jakož ani přístupové údaje k cizímu uživatelskému účtu.

14. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Veškeré obrázky, které prodávající používá ve webovém rozhraní obchodu, jsou chráněny autorskými právy. Každý obrázek pochází z fotobanky a je licencován. Z tohoto důvodu je na každém zboží prodávajícího uveden odkaz na zdroj obrázku a logo prodávajícího, jako označení výrobce.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že se právní vztah, jakož i případné spory v takovém případě řídí českým právním řádem a budou řešeny výhradně příslušnými českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 2. Strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) v souladu s článkem 6 této úmluvy.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 4. Změny a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není k ní zřízen kupujícímu přístup.

 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 7. Tyto obchodní podmínky jsou včetně jejich příloh platné a účinné od 1.1.2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich příloh.