Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Nakupte ještě za 1 500 Kč a získáte dopravu zdarma

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX
se sídlem v Ostravě
identifikační číslo: 18969518
 
adresa: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava
adresa elektronické pošty: info@dimex-tapety.cz
  mobil: 724 880 205

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 1838
 
pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.dimex-tapety.cz.
 
 
 
 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX, se sídlem v Ostravě, identifikační číslo: 18969518, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 1838 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dimex-tapety.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.dimex-tapety.cz – firma Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX se sídlem v Ostravě. Podrobnější informace o společnosti naleznete v sekci "Kontakt".

Kupujícím je konečný spotřebitel, který si zboží prostřednictvím tohoto e-shopu objednal. Vzájemné právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Dostupnost zboží v eshopu dimex-tapety.cz je uvedena v pracovních dnech.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Zobrazení barevných odstínů je kromě jiného závislé i na kvalitě používaného monitoru resp. jiného zobrazovacího zařízení.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si zákazník objednané zboží nevyzvedne, nezbavuje se tím své zákonné povinnosti a odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky. Doručením objednávky vzniká platná plnohodnotná smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cena zboží uvedená v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu se nevztahuje na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava;
 • platbou kartou v provozovně prodávajícího na adrese Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 203189595/0300, vedený u společnosti ČSOB banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou (online) na účet prodávajícího č. 203189595/0300, vedený u společnosti ČSOB banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Detailní přehled nabízených možností platby naleznete v sekci Doprava a platba.

Při objednávce zboží nad částku 5 000,- Kč lze objednávku uhradit pouze předem (platební kartou online, bankovním převodem). Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy kupujícím. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu. Při objednávce zboží nad 5 000 Kč se objednávka bude řešit individuálně přes zákaznický servis.

Při objednávce zboží "na zakázku" se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu v minimální výši 50 % z ceny zboží. Prodávající je povinen zadat zboží do výroby až v okamžiku úhrady plné výše zálohy kupujícím. Záloha je vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a přiloží ji k objednanému zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

POZOR! Nevyzvednutí a nezaplacení zboží není odstoupením od smlouvy do 14-ti dní, ale porušením platné smlouvy s prodejcem.

 

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:

 • které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží "na zakázku“ jako např. vliesové fototapety s vlastním motivem nebo rozměrem, nebo "střižené na míru" jako např.  samolepicí fólie, bambusové obklady apod.),
 • které bylo vyrobeno na zakázku (vliesové fototapety, samolepící fototapety, běhouny, samolepící dekorace atd.)
 • které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího (Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dimex-tapety.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek (například lepidlo).

 

Nelze vrátit již rozbalené, ušpiněné či jinak použité nebo poškozené zboží.

 
 
 
 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • cena zboží se zvýšila o více než 10 % nebo byla chybně stanovena.
V případě, že tato situace nastane, bude Kupující informován o této skutečnosti Prodávajícím, a to buď e-mailem nebo telefonicky.
 
 
Detailní přehled nabízených druhů přepravy naleznete v sekci Doprava a platba.
 
Zboží z našeho eshopu dopravujeme pouze po území České republiky.
 

Dodací lhůty jsou uvedeny u každého nabízeného produktu. Zboží s označením dostupnosti „skladem“ expedujeme během cca 1 - 3 pracovních dní. Veškeré dodací lhůty v eshopu jsou uvedeny v pracovních dnech.

Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat Kupujícího (telefonicky nebo e-mailem) v případě, že bude dodací lhůta prodloužena (např. z důvodu státního svátku, dovolené, dočasné nedostupnosti u výrobce či zásahu vyšší moci).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

 

9. NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY -  NESPOLEHLIVÍ ZÁKAZNÍCI

 

Doručením objednávky vzniká platná plnohodnotná smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím.

Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje zboží dodat a povinností Kupujícího je zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si Kupující objednané zboží nevyzvedne, nezbavuje se tím své zákonné povinnosti a odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky.
 

V případě, že odeslaná objednávka nebude Kupujícím vyzvednuta a řádně zaplacena, bude Prodávající požadovat uhrazení nákladů spojených se zasláním objednávky (poštovné v plné výši) a manipulační poplatek v celkové výši 250,- Kč (viz Občanský zákoník § 544 - 545, nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Kupující v takovém případě obdrží podklady s údaji potřebnými k uhrazení vzniklých nákladů.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Ustanovení uvedená v předchozím oddělení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.  Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dimex-tapety.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 
 

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ, DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

Kupujícímu mohou být doručovány informační emaily na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Každý vstup na naše webové stránky a každé načtení souboru uloženého na tomto webu je zaznamenáno. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Dále jsou zaznamenány následující údaje: název načteného souboru, datum a čas načítání, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném načtení, webový prohlížeč a požadující doména. Kromě toho jsou zaznamenány adresy IP počítačů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

14. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB (EET)

 

Prodávající eviduje tržby dle Zákona č. 112/2016 Sb. (Zákon o evidenci tržeb). V souvislosti s tímto zákonem Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou. Formát účtenky je přizpůsoben tomu, aby s ní mohl Kupující dále nakládat, zejména si ji vytisknout.

15. AUTORSKÁ PRÁVA

 
Všechny obrázky, které používáme na našich produktech, jsou chráněny autorkými právy. To znamená, že každý obrázek pochází z fotobanky a je licencován. Proto je na každém našem produktu odkaz na zdroj obrázku a naše logo, jako označení výrobce.
 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@dimex-tapety.cz, telefon 724 880 205.